MENU

 

COVID 19 GUIDELINES

 

Comelec LOGO

Ang lahat ay pinapapaalahanan ng mga sumusunod na alituntunin:

  • BAWAL magsuot, magdala at magpakita ng anumang campaign materials o paraphernalias aloob ng botohan.

  • Ang botante ay BAWAL:

             1. Samahan ninu man sa pag sulat sa balota, maliban nalang kung hindi

                 marunong magsulat o may kapansanan;     

             2. Makipag-usap kaninu man habang bumoboto;

             3. Sirain, burahin ang anumang naka sulat sa balota o maglagay ng

                 anumang palatandaan;

             4. Gumamit ng cameras, mobile phones o anumang gamit na maaaring

                 makakuha ng kopya ng balota o anumang paraan para malaman ang boto;

             5. Gumamit ng balota nang walang ballot secrecy folder, o ipakita ang   

                 laman ng balota sa iba;

    6. Dalhin ang balota sa labas ng botohan;

    7. Dalhin ang vote receipt sa labas ng botohan.

  • Ang mga POLL WATCHERS, OBSERVERS AT MIYEMBRO NG MEDIA ay dapat manatili sa kanilang itinalagang designated areas at pinag babawal ang makihalubilo o makipag-usap sa mga botante.

  • BAWAL magdala ng firearms at deadly weapons.

  • BAWAL mag-overvote. Maaari pong mag-undervote.

  • BAWAL tumambay salugar ng botohan.