MENU

 

COVID 19 GUIDELINES

 

 Advisory

VFS Philippine ePassport Renewal Center (PaRC) inAl Khobar to begin accepting Online Applications 

Riyadh, 30 September 2020 - The Embassy of the Republic of the Philippines in Riyadh informs the public that the VFS Philippine ePassport Renewal Center (PaRC) in Al Khobar opens its online appointments today for Passport Renewal Services that begins tomorrow, 01 October 2020, at 8:00 am.

Clients who wish to avail of the services of the VFS PaRC in Al Khobar should do the following:

Step 1. Complete online application form. Please note that online application form is required to submit Passport Renewal application at the PaRC. Please click the link below to access the form:

https://onlineappform.passport.gov.ph

Step 2. Ensure all required details in the online application are correct to avoid errors.

Step 3. Print the completed online application form.

Step 4. Schedule an appointment through the VFS Online Appointment System. Please note that due to MOH requirements on social distancing, it is mandatory to have an appointment prior to visiting the PaRC. Customers will not be admitted without an appointment. To schedule an appointment please click the link below:

https://bit.ly/3jhSqhw

Step 5. Visit the PaRC on the date of appointment and bring the following;

 • Original Passport
 • Photocopy of the old passport
 • Copy of Residence ID (Iqama) or Visa
 • For minors, proof of parental authority
 • Online Application form
 • Appointment letter confirmation

The VFS PaRC in Al Khobar can be found at the following address:

2nd Floor, Al Khateery Center, Opposite SABB Bank, Al Rakka, Al Khobar, KSA

https://goo.gl/maps/yAiVautopESXXqa36

VFS PaRC in Al Khobar Operating Hours is from 8am – 8pm (Saturday to Thursday).

Please note that only simple passport renewal which do not entail an amendment in the biographical information of the applicant’s passport can be processed at the PaRC.

For more details and applicable fees, please visit the VFS website by clicking on the following link:

https://www.vfsglobal.com/philippines/saudiarabia/passport-services/index.html

Step 6. For Passport Releasing: It is also mandatory to book an appointment prior to visiting the PaRC in Al Khobar. Passport Releasing hours is from 2pm - 4pm (Saturday to Thursday). Clients should bring the following:

 • Original Passport
 • Photocopy of the old passport
 • Original receipt
 • Appointment Letter Confirmation
 • For third party collection; Authorization letter from the Passport owner and copies of the IDs of both Passport owner and his/her Representative
- END

 

 

 

VFS Philippine ePassport Renewal Center (PaRC) sa Al Khobar magsisimulang tumanggap ng Online Applications 

Riyadh, 30 September 2020 - Ipinaaalam ng Pasuguan/Embahada ng Republika ng Pilipinas sa publiko na magbubukas ng appointments ngayong araw ito ang VFS Philippine ePassport Renewal Center (PaRC) sa Al Khobar para sa Passport Renewal Services na magsisimula bukas, ika-1 Oktubre 2020 ng alas-8 ng umaga.

Ang mga kliyenteng nais kumuha ng mga serbisyo ng VFS PaRC sa Al Khobar ay maaaring gawin ang mga sumusunod:

Step 1. Kumpletuhin ang online application form. Ang online application form ay kinakailangan para isumite ang Passport Renewal application sa PaRC. I-click ang sumusunod na link para mabuksan ang form na ito:

https://onlineappform.passport.gov.ph

Step 2. Tiyaking tama ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa online application upang maiwasan ang mga pagkakamali.

Step 3. I-print ang kumpletong online application form.

Step 4. Mag-iskedyul ng isang appointment sa VFS Online Appointment System. Batay sa mga alituntunin ng MOH ukol sa social distancing, kailangan ng appointment bago bumisita sa PaRC. Hindi magpapapasok ng kliyente na walang appointment. Para kumuha ng appointment sumangguni lamang sa sumusunod na website:

https://bit.ly/3jhSqhw

Step 5. Pumunta sa PaRC sa araw ng appointment at dalhin ang mga sumusunod;

 • Orihinal na Pasaporte
 • Kopya (xerox) ng lumang pasaporte
 • Kopya ng Residence ID (Iqama) o Visa
 • Para sa mga menor de edad, patunay ng pahintulot ng magulang
 • Online Application form
 • Kumpirmasyon ng inyong Appointment

Ang address ng VFS PaRC sa Al Khobar ay ang sumusunod:

2nd Floor, Al Khateery Center, Opposite SABB Bank, Al Rakka, Al Khobar, KSA

https://goo.gl/maps/yAiVautopESXXqa36

Bukas ang VFS PaRC sa Al Khobar mula alas-8 ng umaga hanggang alas-8 ng gabi (Sabado hanggang Huwebes).

Ang mga simpleng passport renewal lamang na hindi kinakailangan ng pagbabago sa biographical information sa passport ng applikante ang mga puwedeng i-proseso sa PaRC.

Para sa karagdagang detalye at mga fees bumisita sa website ng VFS sa sumusunod na link:

https://www.vfsglobal.com/philippines/saudiarabia/passport-services/index.html

Step 6. Para sa Pasaporte Releasing: Kinakailangan na kumuha ng uli ng appointment bago bumisita sa PaRC sa Al Khobar. Ang oras ng Passport Releasing ay mula 2 ng hapon hanggang 4 ng hapon (Sabado hanggang Huwebes). Dalhin ang mga sumusunod:

 • Orihinal na Pasaporte
 • Kopya (xerox) ng lumang pasaporte
 • Orihinal na Resibo
 • Kumpirmasyon ng inyong Appointment
 • Kapag ibang tao ang mangongolekta ng inyong passport; Letter of Authorization mula sa may-ari ng passport, at kopya ng mga ID may ari ng passport at ng kanyang kinatawan
- WAKAS