MENU

 

COVID 19 GUIDELINES

 

(Filipino version)
01(Riyadh, Ika-26 ng Pebrero 2014) Ipinapaalam ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh na ang Kagawaran sa Paggawa ng Saudi Arabia ay maaari nang tawagan sa numerong92-000-1173.

Ang nasabing numero ay nagbibigay ng impormasyon sa wikang Arabik at Ingles. Para sa Ingles, pindutin ang numerong “2” at ang numero ng serbisyo na nais ninyo, ayon sa sumusunod:

 1. Katanungan ukol sa programang Nitaqat.
 2. Suportang teknikal para sa e-services ng Kagawaran sa Paggawa.
 3. Pag-aayos sa usaping Paggawa.
 4. Proteksyon sa sistema ng pagpapasahod.
 5. Mga reklamong may kaugnayan sa opisina ng paggawa.
 6. Mga serbisyo para sa mga kababaihang manggagawa.
 7. Kaalaman para sa regulasyon tungkol sa nagtatrabahong kasambahay.

Ang numerong nakasaad ay ibinigay sa Embahada ng Pilipinas at sa delegasyon ng Pilipinas sa pagtatapos kamakailan ng 2nd Joint Commission Meeting patungo sa pagsasakatuparan ng kasunduan ng Saudi Arabia at Pilipinas ukol sa mga Pilipinong kasambahay dito.

Hinihikayat ng Embahada ang lahat ng manggagawang Pilipino sa Saudi Arabia na tumawag sa numerong nabanggit kung may mga katanungan tungkol sa Batas ng Paggawa sa Saudi Arabia, Nitaqat, pagaayos sa usaping paggawa, at mga reklamo laban sa mga amo o kumpanyang inyong pinagtatrabahuan, at mga recruitment agency(TAPOS)

 

PR-030-2014
26 February 2014

Saudi Ministry of Labor Call Center
920001173

(English version)
The Philippine Embassy in Riyadh informs the public that the Saudi Ministry of Labor call center number is 92-000-1173.

The number provides information in Arabic and English for the following, which can be accessed by pressing first 2 for English and then the number for the service as indicated below:

 1. Nitaqat program inquiry
 2. Technical support for Ministry of Labor e-Services
 3. Labor dispute settlement
 4. Wage protection system
 5. Complaints related to labor offices
 6. Female labor services
 7. Information on domestic labor (HSW) regulations

The number of the call center was provided to the Philippine Embassy and the Philippine delegation that recently concluded the Second Joint Commission Meeting in implementation of the bilateral agreement on domestic workers.

The Embassy urges all Filipinos working in Saudi Arabia to call the number in case of any inquiries on the Saudi labor law, Nitaqat, labor dispute settlement and complaints against employers or recruitment offices.